DOI: https://doi.org/10.18370/2309-4117.2012.8.6-9

Complex therapy of external genital endometriosis with immunomodylators

В. М. Запорожан, В. В. Евдокимова

Abstract


In the study of cytokine production in patients with endometriosis after 1 month the cytokine production levels did not change significantly. The level of TNF-α and IL-6 in these patients after combined treatment (hormone therapy) decreased by 21% and IL-8 to 3 times. There was not recurrence of the disease after using immunomodulators in the comparison groups. The use of natural low molecular weight immunomodulator Immunomax in the treatment of endometriosis normalized indicators of immunograms. Combined therapy with the use of immunomodulators improved prognosis and prevent endometriosis recurrence.


Keywords


endometrіosis; adenomіosis; іmomodulator therapy; cytokіnes; toumor necrosis factor

References


Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь / В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.В. Кира. – СПб., 2002. – 452 с.

Євдокимова В.В. Імунологічне дослідження крові пацієнток, хворих на ендометріоз. Сучасні принципи лікування генітального ендометріозу імуномодуляторами / В.В. Євдокимова // Практична медицина. – 2011. – Вип. 4. – Т. XVII. – С. 67-78.

Евдокимова В.В. Современные принципы лечения наружного генитального эндометриоза и восстановление фертильности. Показатели иммунологического состояния и цитокинового профиля крови / В.В. Евдокимова // Вісник морської медицини. – 2012. – № 2 (56). – С. 60-66.

Ищенко А.И. Эндометриоз. Диагностика и лечение. / А.И. Ищенко, Е.А. Кудрина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 115 с.

Крамарева Н.Л. Значение компонентов иммунной системы и генетических факторов в патогенезе и терапии наружного генитального эндометриоза. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – СПб, 2002. – 24 с.

Линде В.А. Иммунологические аспекты эндометриозов (обзор литературы) / В.А. Линде, Н.А. Татарова, О.И. Гришанина // Проблемы репродукции. – 2008. – № 4. – С. 74-77.

Малашенкова И.К. К вопросу о значении индивидуального подбора иммунокорректоров / И.К. Малашенкова, Н.А. Дидковскип, А.А. Левко // Фарматека. – 2004. –№ 12. – С. 26-33.

Dmowski P.W. Immunology of endometriosis. / P.W. Dmowsli, D.P. Braun // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. – 2004 – Vol. 18 (2) – P. 245-26.

Guidice L.C., Evers J.L., Healy D.L., WИЛey-Blackwell NY. Endometriosis: Science and Practice / 1 ed. – 2012. – 552 p.

Nothnick W.B. Endometriosis: in search of optimal treatment / W.B. Nothnick // Minerva Ginecol. – 2010. – Vol. 62 (1) – P. 17-31.

Laschke M.W. Anti-angiogenic treatment strategies for the therapy of endometriosis / M.W. Laschke, M.D. Menger // Hum Reprod Update. – 2012. – Vol. 18 (6) – P. 682-702.


GOST Style Citations


Баскаков В.П. Эндометриоидная болезнь / В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.В. Кира. – СПб., 2002. – 452 с.

Євдокимова В.В. Імунологічне дослідження крові пацієнток, хворих на ендометріоз. Сучасні принципи лікування генітального ендометріозу імуномодуляторами / В.В. Євдокимова // Практична медицина. – 2011. – Вип. 4. – Т. XVII. – С. 67-78.

Евдокимова В.В. Современные принципы лечения наружного генитального эндометриоза и восстановление фертильности. Показатели иммунологического состояния и цитокинового профиля крови / В.В. Евдокимова // Вісник морської медицини. – 2012. – № 2 (56). – С. 60-66.

Ищенко А.И. Эндометриоз. Диагностика и лечение. / А.И. Ищенко, Е.А. Кудрина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 115 с.

Крамарева Н.Л. Значение компонентов иммунной системы и генетических факторов в патогенезе и терапии наружного генитального эндометриоза. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук. – СПб, 2002. – 24 с.

Линде В.А. Иммунологические аспекты эндометриозов (обзор литературы) / В.А. Линде, Н.А. Татарова, О.И. Гришанина // Проблемы репродукции. – 2008. – № 4. – С. 74-77.

Малашенкова И.К. К вопросу о значении индивидуального подбора иммунокорректоров / И.К. Малашенкова, Н.А. Дидковскип, А.А. Левко // Фарматека. – 2004. –№ 12. – С. 26-33.

Dmowski P.W. Immunology of endometriosis. / P.W. Dmowsli, D.P. Braun // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. – 2004 – Vol. 18 (2) – P. 245-26.

Guidice L.C., Evers J.L., Healy D.L., WИЛey-Blackwell NY. Endometriosis: Science and Practice / 1 ed. – 2012. – 552 p.

Nothnick W.B. Endometriosis: in search of optimal treatment / W.B. Nothnick // Minerva Ginecol. – 2010. – Vol. 62 (1) – P. 17-31.

Laschke M.W. Anti-angiogenic treatment strategies for the therapy of endometriosis / M.W. Laschke, M.D. Menger // Hum Reprod Update. – 2012. – Vol. 18 (6) – P. 682-702.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-1295 (Online), ISSN 2309-4117 (Print)