V. O. Benyuk

MD, Professor

Bogomolets National Medical University

Professional interests: miscarriage, endometrial hyperplastic processes, modern diagnostic and operative techniques in gynecology

 

Scopus Profile: link

ID ORCID: 0000-0002-5984-3307

ResearcherID: link

Google Scholar: link

 

Latest articles in Scopus:

Modern treatment of endometrial local hyperplastic processes from positions of the pathogenic approach
Benyuk, V.O., Kravchenko, Y.V., Kovaliuk, T.V., Beniuk, S.V., Usevych, I.A.
Reproductive Endocrinology, 2020, (52), 28–32

MODERN POSSIBILITIES of PRETERM BIRTH PREDICTION
Hychka, N.M., Benyuk, V.O., Goncharenko, V.M., Dyndar, O.A., Oleshko, V.F.
Reproductive Endocrinology, 2020, 2020(51), 56–59

Proteflazid®: outcome analysis of clinical trials studying the impact of human herpesvirus infection on some cellular immunity indicators and gestation course in women
Benyuk, V., Kuznetsova, L., Grynevych, O., ...Motuzka, O., Yashchenko, L.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2019, 46(274), 157–164

Proteflazid® and local immunity in diseases caused by human papillomavirus, herpesvirus and mixed urogenital infections
Kaminsky, V., Chernyshov, V., Grynevych, O., ...Shepetko, M., Solomakha, L.
Polski merkuriusz lekarski : organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2017, 42(249), 110–115

Predictive diagnosis of endometrial hyperplasia and personalized therapeutic strategy in women of fertile age
Goncharenko, V.M., Beniuk, V.A., Kalenska, O.V., ...Spivak, M.Y., Bubnov, R.V.
EPMA Journal, 2013, 4(1), 24

Pathogenetic characteristics of trigger mechanisms of preterm birth | Patohenetychna obumovlenist' puskovykh mekhanizmiv nedonoshuvannia vahitnosti.
Holota, V.I., Beniuk, V.O., Chernenko, V.I.
Likars'ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukraïny., 2000, (7-8), 75–77

Hemomorphological and ultrasonic methods in diagnostics of the fetoplacental system status in premature labor | Gemomorfologichni ta ul'trazvukovi paraleli v diagnostytsi stanu fetoplatsentarnoï systemy pri nedonoshuvanni vagitnosti.
Beniuk, V.O., Grabovyï, O.M.
Likars'ka sprava / Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukraïny, 2000, (6), 52–54