Antypkyn, Y. G., Tatarchuk, T. F., Silina, N. K., Sergienko, M. Y., Tchaikivska, E., Zaychenko, O. N., Gnatushok, I. V., Bachynska, O. V., & Gavrilova, I. V. (2014). Recurrent labial adhesions at girls: new aspects of an old problem. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, (19), 15–21. https://doi.org/10.18370/2309-4117.2014.19.15-21