[1]
Antypkyn, Y.G., Tatarchuk, T.F., Silina, N.K., Sergienko, M.Y., Tchaikivska, E., Zaychenko, O.N., Gnatushok, I.V., Bachynska, O.V. and Gavrilova, I.V. 2014. Recurrent labial adhesions at girls: new aspects of an old problem. REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY. 19 (Nov. 2014), 15–21. DOI:https://doi.org/10.18370/2309-4117.2014.19.15-21.